Lot 173 太政官札 金壹朱 2枚
JPY 1,200
入札終了
Sold
 
Lot 174 太政官札 金壹朱 2枚
JPY 1,800
入札終了
Sold
 
Lot 175 民部省札 金貳朱 2枚
JPY 1,700
入札終了
Sold
 
Lot 176 民部省札 金貳分
JPY 1,200
入札終了
Sold
 
 
Lot 189 日本 近代紙幣各種
JPY 6,100
入札終了
Sold
 
Lot 192 日本の貨幣ロット 17点
JPY 5,300
入札終了
Sold
 
Lot 193 春画 3冊
JPY 23,500
入札終了
Sold
 
Lot 194 日本一銭青銅貨 1Sen 50枚
JPY 5,900
入札終了
Sold